Integritetspolicy / GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta in anmälningar av våra event och genomföra dem på bästa sätt.

Vi har fått dina uppgifter från anmälningsformuläret på vår webb. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tio år efter din anmälan till eventet.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med organisatörerna av eventet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på event@exportarenadalarna.se. Du når vårt dataskyddsombud på  event@exportarenadalarna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Facebook
Twitter
LinkedIn